ประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ
17 มกราคม 2562 เวลา 12:48:01

"โครงการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ"

 วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จัดอบรมยาดมสมุนไพรและการทำชาเกสรบัว ...

อ่านต่อ
17 มกราคม 2562 เวลา 12:52:31

"กิจกรรมฟาดข้าวหรือตีข้าว"

วันที่ 8-11 มกราคม 2562 โดยทีมงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ดำเนินกิจกรรมฟาดข้าว เพื่อให้เมล็ดข้าว...

อ่านต่อ
17 มกราคม 2562 เวลา 12:45:23

รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการลงแขกเกี่ยวข้าว

14 ธันวาคม 2561 เวลา 16.30 น. อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้วรักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.นฤมล ธนานั...

อ่านต่อ
17 มกราคม 2562 เวลา 12:39:00

นักเรียนระดับอนุบาล 1 และอนุบาล 2 โรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์ ลงพื้นที่เรียนรู้บ้านชีววิถีเพื่อพึ่งตนเอง

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนระดับอนุบาล 1 และอนุบาล 2 โรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราช...

rspg.vru.ac.th

งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช.
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์