ประวัติโครงการ


มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ซึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ได้ดำเนินงานของแผนแม่บท อพ.สธ. โดยมีกิจกรรม 8 กิจกรรม ภายใต้ 3 กรอบ คือ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร กิจกรรมปกปักทรัพยากร และกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร การทำวิจัยร่วมกับคณะต่างๆ ศึกษาศักยภาพพืชอาหารและพืชสมุนไพร การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพข้อมูลพรรณไม้ตลอดจนภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและ กรอบการสร้างจิตสำนึก กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ดำเนินงานตามสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยบูรณาการในการเรียนการสอนในวิชาอัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ วิชาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมและวิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษาการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชและการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และยังได้จัดพิมพ์หนังสือ จัดทำซีดี เอกสารเผยแพร่ความรู้ และจัดอบรมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและครูเครือข่ายของมหาวิทยาลัย