วันลงแขกเกี่ยวข้าว

วันที่ : 2018-06-20

"วไลยอลงกรณ์จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว" อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน เพื่อการเรียนรู้ ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว ได้ประสบการณ์ด้านการทำนา เกี่ยวข้าวและเกิดความสามัคคี ที่สามารถหาได้นอกห้องเรียน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561