โปรดกรอกข้อมูลการจอง!

สำหรับผู้มีความประสงค์จะเข้าเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรอกรายละเอียดให้ครบทุกรายการ!

โปรดตรวจสอบรายละเอียดต่างๆให้มั่นใจ แล้วค่อยกดยืนยัน.

เลือกวัน เวลา ให้ถูกต้อง

รายการที่ถูกจองไว้แล้ว คลิกเพื่อดู

rspg.vru.ac.th

งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช.
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์