ประวัติโครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ซึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ได้ดำเนินงานของแผนแม่บท อพ.สธ. โดยมีกิจกรรม 8 กิจกรรม ภายใต้ 3 กรอบ คือ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร กิจกรรมปกปักทรัพยากร และกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร การทำวิจัยร่วมกับคณะต่างๆ ศึกษาศักยภาพพืชอาหารและพืชสมุนไพร การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพข้อมูลพรรณไม้ตลอดจนภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและ กรอบการสร้างจิตสำนึก กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ดำเนินงานตามสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยบูรณาการในการเรียนการสอนในวิชาอัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ วิชาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมและวิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษาการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชและการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และยังได้จัดพิมพ์หนังสือ จัดทำซีดี เอกสารเผยแพร่ความรู้ และจัดอบรมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและครูเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy) สืบสานงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วิสัยทัศน์ (Vision) ศึกษาภูมิปัญญาและทรัพยากรไทย อนุรักษ์และสร้างเครือข่ายในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน พันธกิจ (Mission) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยดำเนินงานภายใต้ 3 กรอบงาน และได้มี แนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

               กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร

                      1. โครงการสำรวจทรัพยากรพืช ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์จังหวัดปทุมธานี และศูนย์ให้การศึกษาสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

                      2. โครงการเก็บรวบรวมตัวอย่างแห้งและดองเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้หรือเก็บในพิพิธภัณฑ์

                      3. โครงการศึกษาทรัพยากรทางชีวภาพและกายภาพ

                กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร

                       1. โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ

                       2. โครงการศูนย์ศึกษาระบบนิเวศป่าเขตร้อนชื้นในพื้นที่ราบลุ่มริมน้ำ

                 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากร

                        1. โครงการศึกษาพืชอาหารและพืชสมุนไพรท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน

                  กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร

                         1. โครงการศูนย์ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่น

                         2. โครงการจัดทำหนังสือและสื่อเผยแพร่ความรู้

                         3. โครงการจัดทำเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและเผยแพร่ความรู้ (อพ.สธ.-มรว.)

                   กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

                         1. โครงการสร้างจิตสำนึก (กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)

                         2. โครงการสร้างจิตสำนึก (กิจกรรมอบรมและสร้างเครือข่าย)

                         3. โครงการสร้างจิตสำนึก (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรไทย)

                         4. โครงการพัฒนาและสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนโรงเรียน ตชด. ในการอนุรักษ์ทรัพยากร

                   กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

                         1. โครงการบูรณาการร่วมกับท้องถิ่น หมู่บ้าน ชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร

                         2. โครงการนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค

                         3. โครงการจัดตั้งศูนย์สัมมนาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

                         4. โครงการปรับปรุงสถานีวิจัยระบบนิเวศ

เป้าประสงค์ (Goals)

1. สร้างจิตสำนึกให้แก่นักศึกษาและประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการอนุรักษ์ทรัพยากรและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

2. ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทุกองศ์ประกอบอย่างต่อเนื่อง

3. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการในการอนุรักษ์ทรัพยากรและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริฯ

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของท้องถิ่นและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

โครงสร้างหน่วยงาน

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)

ประเด็นยุทธศาสตร์

rspg.vru.ac.th

งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช.
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์