รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี
เป็นประธานในพิธีปิด
การฝึกอบรมปฏิบัติการสำรวจ
และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (9 ใบงาน)
ระหว่างวันที่ 28 – 31 มกราคม 2563ณ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ >>
http://bit.ly/31batxK