รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการกลุ่มสมาชิกสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) คุณชนันต์ติณณ์ เทียนทอง และวิทยากรผู้ช่วย เป็นวิทยากรให้ความรู้ดังกล่าว

ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

(ขอขอบคุณงานส่งเสริมสุขภาพที่มาช่วยตั้งจุดคัดกรอง มา ณ โอกาสนี้)


ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ >>>
https://drive.google.com/…/1nUoYMiyQe63HmF-6MxJmJCz4XeH8TK0P