วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี
เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ อพ.สธ. และดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. โครงการอนุกรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สวนจิตรลดา) พร้อมด้วย คณะรองอธิการบดี และคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2564
โดย ผ่านระบบออนไลน์ และเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
รูปภาพเพิ่มเติม :