วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รองอธิการบดีมหาวิทยาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ