ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่1/2562

" หลักสูตร 5 องค์ประกอบ "

ระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2562 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ติดต่อประสานงานได้ที่ คุณเพ็ญศิริ  ไพจิตร โทร.097-148-2999