วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี ประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 1/2562

เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงาน ให้แก่บุคลากร หน่วยงานที่สนองพระราชดำริ

ระหว่างวันที่ 5 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. เป็นวิทยากร ดังนี้

นายชนันต์ติณณ์ เทียนทอง เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 6 นายมรกต วัชรมุสิก เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 6 นายธานินทร์ สันคะนุช เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 5


ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์