วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น.
สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการทำงาน

ณ หอนิทัศน์ราชภัฏ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 2 และพื้นที่ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>> https://goo.gl/fPNjjK