งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จัดอบรมปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (5 องค์ประกอบ) รุ่นที่ 2/2562 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เวลา 09.00 น.

วันที่ 2 เมษายน 2562 โดยมี อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว เป็นประธานในการเปิดการอบรมดังกล่าว

พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้

ได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ และคณะวิทยากรจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มาเป็นวิทยากร 
สามารถDownload เพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/…/1_OsaRmXuUlAwaENIcU-ooqlIF_ijOO7…