2 พฤษภาคม 2562 ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในโครงการสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่>>>
https://drive.google.com/…/1T_KAwx9YJgB_6IRYnxfgVw-AMHBLhF6h