วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.

ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี
ร่วมกล่าวต้อนรับท่านชาธิป รุจนเสรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

  ในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
  และการศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จังหวัดปทุมธานี
  โดยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
  ในพระบรมราชูปถัมภ์

   ณ อาคารศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์