วันที่ 16 กันยายน 2562 ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ(อพ.สธ.) ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี Cr. งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

โดยการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันท่ 16-20 กันยายน 2562