24 มกราคม 2563 เวลา 09.00 -11.00 น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมนาวา จำนวน 40 คน เข้าเรียนรู้และศึกษาดูงาน เรื่อง การฝึกอบรมการปลูกผัก การเรียนรู้บ้านชีววิถี การเลี้ยงกระบือและการใช้ประโยชน์จากมูลกระบือ เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ

ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์