เป้าประสงค์ (Goals)


1. สร้างจิตสำนึกให้แก่นักศึกษาและประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการอนุรักษ์ทรัพยากรและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

2. ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทุกองศ์ประกอบอย่างต่อเนื่อง

3. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการในการอนุรักษ์ทรัพยากรและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริฯ

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของท้องถิ่นและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน