ปรัชญา (Philosophy)


        สืบสานงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วิสัยทัศน์ (Vision)


         ศึกษาภูมิปัญญาและทรัพยากรไทย อนุรักษ์และสร้างเครือข่ายในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)


         โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยดำเนินงานภายใต้ 3 กรอบงาน และได้มี   แนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

          กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร

                        1. โครงการสำรวจทรัพยากรพืช ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์จังหวัดปทุมธานี และศูนย์ให้การศึกษาสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

                        2. โครงการเก็บรวบรวมตัวอย่างแห้งและดองเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้หรือเก็บในพิพิธภัณฑ์

                        3. โครงการศึกษาทรัพยากรทางชีวภาพและกายภาพ

          กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร

                        1. โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ

                        2. โครงการศูนย์ศึกษาระบบนิเวศป่าเขตร้อนชื้นในพื้นที่ราบลุ่มริมน้ำ

          กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากร

                    1. โครงการศึกษาพืชอาหารและพืชสมุนไพรท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน

          กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร

                    1. โครงการศูนย์ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่น

                        2. โครงการจัดทำหนังสือและสื่อเผยแพร่ความรู้

                        3. โครงการจัดทำเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและเผยแพร่ความรู้ (อพ.สธ.-มรว.)

          กิจกรรมที่ 7  กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

                    1. โครงการสร้างจิตสำนึก  (กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)

                    2. โครงการสร้างจิตสำนึก  (กิจกรรมอบรมและสร้างเครือข่าย)

                    3. โครงการสร้างจิตสำนึก (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรไทย)

                    4. โครงการพัฒนาและสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนโรงเรียน ตชด. ในการอนุรักษ์ทรัพยากร

          กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

                    1. โครงการบูรณาการร่วมกับท้องถิ่น หมู่บ้าน ชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร

                    2. โครงการนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค

                    3. โครงการจัดตั้งศูนย์สัมมนาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

                    4. โครงการปรับปรุงสถานีวิจัยระบบนิเวศ