ประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ
17 กันยายน 2562 เวลา 16:30:23

อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 16 กันยายน 2562 ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการและศึก...

อ่านต่อ
11 มิถุนายน 2562 เวลา 15:39:40

อบรมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดีร่วมกล่าวต้อนรับท่านชาธิป รุจนเ...

อ่านต่อ
04 เมษายน 2562 เวลา 09:46:38

อบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 2/2562

งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จัดอบรมปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (5 องค์ประกอบ) รุ่นที่ 2/2562 ...

อ่านต่อ
22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:45:58

กิจกรรมอบรมเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาศูนย์เรียนรู้

กิจกรรมอบรมเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วันศุกร์ที่ 22...

อ่านต่อ
22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:12:55

สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น.สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษ...

อ่านต่อ
06 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:29:51

อบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 1/2562

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี ประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพ...

อ่านต่อ
07 ตุลาคม 2562 เวลา 10:46:02

Parallel workshop sessions

????????????เรียนรู้วิถีไทย กับกิจกรรม Parallel workshop sessions ให้ทุกท่านเรียนรู้การพึ่งพาตนเองตา...

อ่านต่อ
16 สิงหาคม 2562 เวลา 19:58:36

"ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ กิจกรรมจิตอาสาหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวของมหาวิทยาลัย ”

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นำโดย อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒ...

อ่านต่อ
02 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:47:50

โครงการสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2 พฤษภาคม 2562 ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหา...

อ่านต่อ
22 มกราคม 2562 เวลา 17:03:27

อบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 1/2562

ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่1/2562" หลักสูตร 5 องค์ประกอบ "ระหว่างวัน...

rspg.vru.ac.th

งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช.
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์